Direct naar content

Weigering gelegenheid tot geluidsopname

Rapport

De klacht gaat over de weigering de gelegenheid te geven een geluidsopname te maken van een gesprek. (Rapportbrief 2021-477)

De Spelregels geluidsopnamen

De ombudsman beoordeelt de klacht aan de hand van de behoorlijkheidsvereisten van fair play. In dit geval toetst de ombudsman de gang van zaken concreet aan de hand van de Spelregels geluidsopnamen.

  1. Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  2. Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.
  3. Een burger maakt van tevoren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
  4. De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
  5. Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  6. Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar