Direct naar content

Uitgangspunten bij behandelen van GIR-meldingen

Hulpmiddel

De gemeente heeft een Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). Daarin worden door medewerkers meldingen gedaan van normoverschrijdend gedrag van een burger. Het Expertisepunt Veilige Publieke Taak (EVPT) is belast met de behandeling van die meldingen, onderzoekt ze en legt zo nodig een ordemaatregel op.

De Gemeentelijke ombudsman en Jeugdombudsman hebben uitgangspunten opgesteld voor het handelen rondom GIR-meldingen. Deze uitgangspunten zien met name op de contacten met een burger nadat over deze een melding is gedaan. Maar ze bevatten ook algemene uitgangspunten waar de gemeente voor en na het behandelen van de GIR-melding rekening mee kan houden.

De Gemeentelijke ombudsman en Jeugdombudsman hebben het afgelopen jaar meerdere klachten ontvangen van burgers over wie een GIR-melding is gedaan. Zij vinden het belangrijk dat de gemeente in deze situaties zorgvuldig handelt, volgens de behoorlijkheidsnormen waaraan de ombudsmannen toetsen. Zij willen de gemeente met deze uitgangspunten een handreiking bieden bij de behandeling van GIR-meldingen. Maar ook dienen ze als toetsingskader voor toekomstige klachten.

De uitgangspunten zijn met name gebaseerd op het vereiste van fair play en transparantie. Op grond van die vereisten moet de gemeente de burger de mogelijkheid geven zijn procedurele kansen te benutten en zorgt zij voor een transparante en eerlijke gang van zaken. Dat betekent onder meer dat de gemeente open en voorspelbaar handelt, zodat het voor de burger duidelijk is waarom de gemeente bepaalde dingen doet. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de burger inzicht kan hebben in de procedures die tot beslissingen leiden en het hoe en waarom ervan. En de gemeente zorgt dat haar handelingen getoetst kunnen worden.