Over de ombudsman

De ombudsman is er voor het herstellen/verbeteren van de relatie tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid.

Klachten zijn er om verholpen te worden. De ombudsman kan dat realiseren door klachten professioneel, onafhankelijk en vertrouwelijk te onderzoeken en vervolgens een aanbeveling te geven voor optimaal handelen van de gemeente.

Waarvoor kunt u terecht bij de Ombudsman?

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg of het project Rotterdamsebaan? Dan kunt u bij de ombudsman terecht. Zij zoekt naar een oplossing waar u iets aan heeft. Dit doet ze onafhankelijk, vertrouwelijk en kosteloos.

Wie is de ombudsman?

Addie Stehouwer is sinds 1 januari 2020 de ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Ze is voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraden van die gemeenten. De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Addie was van 2016 tot en met 2019 senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Ook werkt ze sinds 1 april 2018 als voorzitter van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Daarvoor was ze van 2007 tot 2016 substituut ombudsman bij de Nationale ombudsman. Ze heeft verschillende functies binnen de rechtspraak bekleed.

“Voor inwoners van Den Haag en Leidschendam-Voorburg en de gemeenteambtenaren is het van groot belang dat de gemeente iedereen tot zijn recht laat komen. En als het een keer misgaat, kunnen burgers bij mij als ombudsman terecht. Ik kijk er naar uit om samen met mijn medewerkers klachten op te lossen,” aldus Addie.

 

Nevenfuncties Addie Stehouwer

Addie Stehouwer is gemeentelijk ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg (bezoldigd). Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

– Voorzitter afdeling klachtbehandeling van de Commissie Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

– Voorzitter klachtencommissie van het Juridisch Loket (bezoldigd)

– Bestuurder van stichting Den Haag Meldt (onbezoldigd)

– Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging (onbezoldigd)

– Voorzitter adviescommissie Kamplaan, gemeente Groningen (onbezoldigd).

Voor wie is de ombudsman?

Iedereen met een klacht over de dienstverlening van de gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg of het project Rotterdamsebaan kan bij de ombudsman terecht. U hoort deze klacht wel eerst zelf bij de gemeente en/of de organisatie in te dienen. Zij moeten namelijk de kans krijgen om eventuele fouten te herstellen.

Wie is de plaatsvervangende ombudsman?

Yvette Nass is de plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman. Dat houdt in dat zij zo nodig de ombudsman vervangt bij diens afwezigheid.

Het zwaartepunt van haar functie ligt echter bij haar werk als jeugdombudsman. Yvette Nass is namelijk de gemeentelijke jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Meer informatie over de gemeentelijke jeugdombudsman vindt u hier.

Wat doet de ombudsman (met mijn klacht)?

De ombudsman kan naar aanleiding van uw klacht een onderzoek instellen naar het handelen van de gemeente. In goed overleg gaat ze op zoek naar een oplossing waar u iets aan heeft. Hierbij is haar hulp onafhankelijk, vertrouwelijk en kosteloos.

De infographic geeft de klachtbehandeling bij de ombudsman weer.

Moet ik betalen voor de hulp van de ombudsman?

De gemeente speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de burger. De gemeente verleent allerlei diensten en voert taken uit op het gebied van wonen en welzijn.

Daarbij kan wel eens iets fout gaan: de burger krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op brieven of telefoontjes, wordt onfatsoenlijk behandeld of ontvangt gebrekkige of onjuiste informatie. Als u zoiets overkomt, kunt u een klacht indienen bij de ombudsman. Deze biedt in de eerste plaats een luisterend oor en stelt – kosteloos – een onderzoek in naar de gang van zaken.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

De gemeente speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de burger. De gemeente verleent allerlei diensten en voert taken uit op het gebied van wonen en welzijn.

Daarbij kan wel eens iets fout gaan: de burger krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op brieven of telefoontjes, wordt onfatsoenlijk behandeld of ontvangt gebrekkige of onjuiste informatie. Als u zoiets overkomt, kunt u een klacht indienen bij de ombudsman.

Welke ontwikkelingen ziet de ombudsman?

In haar jaarverslag 2019 ziet de ombudsman drie oproepen van burgers naar de gemeente toe als het gaat om dienstverlening: #InformeerMij, #BetrekMij, #HelpMij.

#InformeerMij

De gemeente kan burgers zo goed mogelijk helpen in haar dienstverlening door over volledige en juiste informatie te beschikken. Dit kan de gemeente doen door te luisteren naar de burger en het volledige vraag achter de aanvraag te leren kennen.

#BetrekMij

Het is belangrijk dat de burger invloed heeft in de dienstverlening van de gemeente. Zorg ervoor dat de burger uit kan spreken waar het hem werkelijk om gaat. Dat de burger merkt dat er echt naar hem geluisterd wordt en weet wat er mee wordt gedaan.

#HelpMij

Veel burgers kunnen uit de voeten met de standaard dienstverlening van de gemeente. Maar als dat niet voldoende is, duurt het vaak erg lang voor wel de juiste oplossing is gevonden. Om te doen wat nodig is, moet je weten wat nodig is.

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

In het bijgevoegde document vindt u de klachtenregeling van de gemeentelijke ombudsman.

Klachtenregeling Gemeentelijke Ombudsman 2015